The Herald

Herald of Christ’s Kingdom jest oficjalną publikacją wydwnictwa Pastoral Bible Institute. Wydawane od 1918 roku czasopismo powstało po śmierci założyciela ruchu badaczy Pisma Świętego, jako trzon kontynuacji jego dzieła w USA i na świecie.

DARMOWY EGZEMPLARZ

DARMOWA WYSYŁKA

Co przyświeca czasopismu The Herald?

  • Inspiracja Biblią, zarówno Starym Testamentem jak i Nowym
  • Bóg – Ojciec i Jego Syn – Jezus Chrystus, działają przez moc Ducha Świętego
  • Stworzenie świata miało miejsce w czasie sześciu epokowych okresach czasu
  • Adama został stworzony jako pierwszy człowiek, doskonały moralnie, który stał się żywą duszą
  • Odkupienie całej ludzkości jest możliwe tylko przez krew Chrystusa
  • W Wieku Ewangelii istnieje aktualne wezwanie Kościoła do nieśmiertelnego życia w niebie
  • Zmartwychwstanie umarłych i królestwo Chrystusowe, które ma być ustanowione na ziemi (Tysiąclecie), które dla całej ludzkości będzie możliwością życia wiecznego.

The Herald jest czasopismem wydawanym w języku angielskim, ale od 2004 roku jest wydawany w Polsce w formie dwumiesięcznika

Numery są tematyczne i zawierają około 7 artykułów, które starają się wyczerpać dane zagadnienie.

POLSKA WERSJA JĘZYKOWA

 

 


Czasopismo i jego misja

Założony w 1918 roku, Pastoral Bible Institute, Inc. za swój cel obrał rozpowszechnianie wiedzy chrześcijańskiej. Czasopismo przez niego wy-dawane, The Herald – Zwiastun Królestwa Chrystusowego, twardo stoi na stanowisku, broniąc jedynej prawdziwej podstawy nadziei Chrześcijańskiej, – odkupienia przez drogocenną krew (1 Piotr. 1:19) „człowieka Chrystusa Jezusa, który siebie samego złożył jako okup [równoważną cenę] za wszystkich” (1 Tym. 2:5-6).

Budując więc na tym pewnym fundamencie, ze złota, srebra i drogich kamieni Słowa Bożego (1 Kor. 3:11-15; 2 Piotr. 1:5-11), jego dalszą misją jest, aby „zrozumieć (…) pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona (…) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Efez. 3:4-11).

Czasopismo to nie jest związane z jakąkolwiek partią, kościołem czy filozofią ludzką, lecz stara się ze wszech miar pełnić wolę Boża wyrażoną przez Chrystusa Jezusa, według słów Pisma Świętego. Śmiało pragnie głosić wszelkie słowa Pana, zgodnie z Boską wolą, w miarę naszego zrozumienia. Nie prezentuje dogmatycznego punktu widzenia, lecz jest pewne tego, co głosi, krocząc z wiarą w niezawodne obietnice Boże.

Prowadzona przez nas działalność zorganizowana jest w Wydawnictwo, aby móc pełnić naszą służbę; zatem wszelkie nasze decyzje odnośnie tego, co będzie publikowane lub nie, podejmujemy starając się być w zgodzie z nauką Pisma Świętego, dla zbudowania Ludu Bożego w łasce i poznaniu.

Tym samym, nie tylko że zachęcamy, lecz nawet naciskamy na naszych Czytelników, aby sprawdzali wszelkie odczytane tezy i poglądy za pomocą bezbłędnego Słowa Bożego, do którego
i my bezustannie się odnosimy, aby móc sprostać tej ocenie.

 

 

Według nas, Pismo Święte jasno uczy, że:

Kościół jest „świątynią Boga Żywego”, jego „dziełem”; że ta konstrukcja jest budowana przez cały okres Wieku Ewangelii – od czasu, gdy Chrystus stał się Odkupicielem świata i „kamieniem węgielnym” tej świątyni, poprzez którą, gdy już zostanie ukończoną, spłynie Boskie błogosławieństwo na wszystkich ludzi, a oni znajdą do niego drogę (1 Kor. 3:16,17; Efez. 2:20-22; 1 Moj. 28:14; Gal. 3:29).
W międzyczasie, trwa kształtowanie, ociosywanie i polerowanie wierzących po-święconych w przymierzu Chrystusowym, a gdy ostatni z tych „żywych kamieni”, „wybranych i drogocennych”, zostanie ukończony, Wielki Budowniczy zbierze wszystkie w Pierwszym Zmartwychwstaniu; a świątynia zostanie wypełniona Jego chwałą i stanie się miejscem spotkania Boga i człowieka, w ciągu całego Tysiąclecia (1Piotr. 2:4-9, Obj. 15:5-8).
Podstawą nadziei dla Kościoła i świata jest fakt, że „Jezus z łaski Bożej za każdego śmierci zakosztował”, stał się „okupem za wszystkich” i będzie „w słusznym czasie” „prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka” (Hebr. 2:9; Jan 1:9; 1 Tym. 2:5,6).

Nadzieją Kościoła jest to, że będzie jak jego Pan, „ujrzy go takim, jakim jest”, będzie współuczestnikiem Boskiej natury” oraz że będzie z nim dzielił chwałę (1 Jan 3:2; Jan 17:24; Rzym. 8:17; 2 Piotr. 1:4).

Obecną misją Kościoła jest doprowadzanie do doskonałości świętych dla przyszłego dzieła służby; rozwijanie w sobie łaski, bycie głosicielem Boga na świecie; przygotowanie się do roli królów i kapłanów
w przyszłym wieku (Efez. 4:12; Mat. 24:14; Obj. 1:6, 20:6).

Nadzieja dla świata leży w błogosławieństwie poznania i możliwościach, jakie przyniesie ze sobą Tysiącletnie Królestwo Chrystusa – odnowienie wszystkiego tego, co zostało utracone w Adamie, dla wszystkich chętnych i posłusznych, z rak Odkupiciela i jego uwielbionego Kościoła, gdy wszyscy celowo czyniący zło zostaną zniszczeni (Dz. Ap. 3:19-23; Izaj. 35).